ගෝලාකාර රෝලර් ෙබයාරිං

 • Spherical Roller Bearings

  ගෝලාකාර රෝලර් ෙබයාරිං

  Her ගෝලාකාර රෝලර් ෙබයාරිං ස්වයංක්‍රීයව පෙළගැස්වීමේ කාර්ය සාධනයක් ඇත

  Radi රේඩියල් භාරය දැරීමට අමතරව, එයට ද්විපාර්ශ්වික අක්ෂීය භාරය දරා ගත හැකිය, පිරිසිදු අක්ෂීය භාරය දරාගත නොහැක

  ● එයට හොඳ බලපෑම් ප්‍රතිරෝධයක් ඇත

  Error කෝණ දෝෂ අවස්ථාවන් නිසා ඇතිවන පතුවළ ස්ථාපනය කිරීමේ දෝෂය හෝ පරාවර්තනය සඳහා සුදුසු වේ