රේඛීය ෙබයාරිං

  • Linear Bearing

    රේඛීය ෙබයාරිං

    රේඛීය ෙබයාරිං යනු අඩු වියදමකින් නිපදවන රේඛීය චලන පද්ධතියකි.

    ● එය අනන්ත ආ roke ාතය සහ සිලින්ඩරාකාර පතුවළ සංයෝජනය සඳහා යොදා ගනී.

    Machine නිරවද්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ, රෙදිපිළි යන්ත්‍ර, ආහාර ඇසුරුම් යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ වෙනත් කාර්මික යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපාංග සඳහා පුළුල් ලෙස භාවිතා කරයි.