බුෂිං

 • Bushing

  බුෂිං

  Bus බුෂිං ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් තඹ බුෂිං, පීටීඑෆ්ඊ, පීඕඑම් සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය බුෂිං, පොලිමයිඩ් බුෂිං සහ සූතිකා තුවාල බුෂිං.

  Material ද්‍රව්‍යයට අඩු දෘ ness තාව සහ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් පතුවළ සහ ආසනය පැළඳීම අඩු කළ හැකිය.

  Cons ප්‍රධාන කරුණු වන්නේ බුෂිං විසින් දැරිය යුතු පීඩනය, වේගය, පීඩන-වේග නිෂ්පාදනය සහ බර පැටවීමේ ගුණාංගයි.

  ● බුෂිං සඳහා පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සහ බොහෝ වර්ග තිබේ.