ඒකාබද්ධ ෙබයාරිං

  • Joint Bearing

    ඒකාබද්ධ ෙබයාරිං

    ● එය එක්තරා ගෝලාකාර ස්ලයිඩින් බෙයාරින් ය.

    Bear ඒකාබද්ධ ෙබයාරිං මගින් විශාල බරක් දැරිය හැකිය.

    Bear ඒකාබද්ධ ෙබයාරිං එස්බී වර්ගය, සීඑෆ් වර්ගය, ජීඊ වර්ගය යනාදී වශයෙන් බෙදා ඇත.