ලොක් නට්

 • Lock Nuts

  ඇට වර්ග අගුළු දමන්න

  R ර්ෂණය වැඩි වීම

  V විශිෂ්ට කම්පන ප්‍රතිරෝධය

  Wear හොඳ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය සහ ෂියර් ප්‍රතිරෝධය

  Re හොඳ නැවත භාවිතා කිරීමේ කාර්ය සාධනය

  කම්පනයට නිරපේක්ෂ ප්‍රතිරෝධයක් සපයයි